سایت جام جمشید دارای امکانات اضافی کاملا رایگان جهت استفاده بهتر از سایت قدیمی جام جمشید می‌باشد. جهت استفاده از این امکانات به سایت جام جمشید مراجعه نمایید.

این سایت در تاریخ زیرآغاز شده است و آخرین تغییرات هم در تاریخ زیر می باشد.

تغییر نقطه نظرات در آن هنوز اعمال نشده است.

This site start at Noruz 12771 or:

آغاز تارنامه=  نوروز12771= تاریخها زیر

/ 1 / 12771    Hezareh Bareh calendar

 1 / 1 /   7027   Izadgardi  Bastani

 1 / 1 /   5350   Shahname calendar

 1 / 1 /  3740    ZartoshtiOrmazd Roz Farvardin Mah

 1 / 1 /   2561   Hakhamaneshiyan or :

                             United stats of PARSA

 1 / 1 /   2337   Partiyan (Ashkaniyan)

 1 / 1 /   1778   Atash Ardeshir(Sasaniyan)

 1 / 1 /   1614   Tabarestani

 1 / 1 /   1371   Yazdgerdi-Zij Tusi or Ilkhani

 1 / 1 /     924   Zij khayami (MaLeki)

 1 / 1 /   1381   Khorshidi (Hejri)

 6  / 1 1423    6Mohram-1423HejriGhamari

 21 / / 2002  Thursday -21-March-2002 

Last update:

1/4/ 12776   (1/4/1386) - 22/6/2007

Tagged Under

تماس با ما

:
:
: